fbpx

Påminnelse om Årsmöte 7 feb

Kallelse till årsmöte (dokumentation ligger på disken på klubben)
Plats:       Veterinärgränd 6/online anmälan sker till info@hiltibjj.com skriv Årsmöte 2021 i meddelanderaden.

Är vi fler än 25 tar vi via zoom, annars på plats!
121 63 Johanneshov
Datum:     2021-02-07
Tid            15:00


Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

5. Mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelse:

·         Ordförande

·         Kassör

·         Sekreterare

·         Fyra stycken ledamöter

·         Två stycken suppleanter

 
12. Val av Revisorer (två stycken)

13. Val av Revisorssuppleanter (Två stycken)

14. Val av valberedning (Tre stycken)

15. Fastställande av medlemsavgifter och träningsavgifter

16. Övriga frågor

17. Fastställande av datum för årsmöte 2022

18. Mötets avslutande

Traditionsenligt rull utlovas efter om vi är i lokalen!
Varmt välkommen

Hälsningar Styrelsen