fbpx

Årsmöte 2020 – 9 Feb 15:00!

Dagordning för årsmöte i föreningen Hilti BJJ, Hilti Stockholm Söndag den 9 Februari kl 15.00. 2020 Veterinärgränd 6.
Årsmötet tar sin början klockan 15.00 med dagordning som följer nedan.

Plats:       Veterinärgränd 6
Datum:     2020-02-09
Tid            15:00
 

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

5. Mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelse:

·         Ordförande

·         Kassör

·         Sekreterare

·         Fyra stycken ledamöter

·         Två stycken suppleanter

 
12. Val av Revisorer (två stycken)

13. Val av Revisorssuppleanter (Två stycken)

14. Val av valberedning (Tre stycken)

15. Fastställande av medlemsavgifter och träningsavgifter

16. Övriga frågor

17. Fastställande av datum för årsmöte 2021

18. Mötets avslutande

Mötet avslutas med sedvanlig träning
Varmt välkomna!!
Med vänliga hälsningar Styrelsen.